در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 106 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 106 ریاضی هشتم

دمای مرکز خورشید حدود ۱۰۷ درجه سانتی گراد است. این دما چند برابر دمایی است که آب در آن به جوش می‌آید؟
پاسخ را ضمن کامل کردن جاهای خالی به صورت یک عدد توان‌دار بیان کنید و مراحل حل مسئله را نیز توضیح دهید.

جواب: آب در ۱۰۰ درجه سانتی گراد به جوش می آید و داریم: ۱۰۲ = ۱۰۰

1- حاصل هر یک از عبارت‌های زیر را به صورت عددی توان‌دار بنویسید.

جواب فعالیت صفحه 106 ریاضی هشتم

با استفاده از نمونه‌های داده شده برای محاسبهٔ تقسیم دو عدد توان‌دار با پایه‌های مساوی قانونی بنویسید.
در تقسیم اعداد تواندار با پایه‌ مساوی: یکی از پایه‌ها را نوشته و توان‌ها را از هم کم می‌کنیم.

اگر a عددی دلخواه و مخالف صفر و n ،m عددهایی طبیعی باشند:

am ÷ an = am-n

برچسب شده در: