در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 107 روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 107 روان شناسی یازدهم

فرض کنید در منزل چیزی را گم کرده اید. از خواهرتان می پرسید که فلان وسیلۀ من را ندیدی؟ هنوز سؤال شما به پایان نرسیده است، بلافاصله می گویید: آهان، یادم آمد! می توانید بگویید چرا جای شیء گمشده به خاطرتان آمده است؟

هنگام سؤال از خواهرمان، ناخودآگاه روی موضوع تمرکز می کنیم و این کار باعث یادآوری و کشف موضوع می شود. وجود خواهر بنا به اصل مجاورت، خاطره ای را که مربوط به وسیله مورد نظر است به یادمان می آورد.