در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 107 قرآن هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 107 قرآن هفتم

فعالیت اوّل

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

پرنعمت، ایمان آوردند، کافر شدند، آن روز، تکذیب کردند ، روزی دهنده، فرمانروایی، خوب

ردیفکلمهمعناردیفکلمهمعنا
1مُلکفرمانروایی2یَومَئِذٍآن روز
3ءامَنواایمان آوردند4نَعیمپر نعمت
5کَفَرواکافر شدند6کَذَّبوا بِـتکذیب کردند، انکار کردند
7اُولٰئِکَآنها8مُهینخوار کننده

فعالیت دوم

این ترکیب‌ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1- اَلمُلکُ یَومَئِذٍ لِلّٰهِ: فرمانروایی در آن روز مخصوص خداست.

2- فَالَّذینَ ءامَنوا: پس کسانی که ایمان آوردند.

3- فی جَنّاتِ النَّعیمِ: در باغ‌ها (بهشت‌های) پر نعمت هستند.

4- وَ الَّذینَ کَفَروا: و کسانی که کافر شدند.

5- وَ کَذَّبوا بِایٰتِنا: و نشانه‌های ما را دروغ پنداشتند.

6- عَذابُ مُهینُ: عذابی خوار کننده.

برچسب شده در: