در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 107 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 107 مطالعات هشتم

١- با توجه به نمودار، وسعت قاره ها را با یکدیگر مقایسه کنید.

image 4

1- آسیا: 43820000 کیلومتر مربع

2- قاره آمریکا (شمالی وجنوبی): 42330000 کیلومتر مربع

3-افریقا: 30370000 کیلومتر مربع

4- قطب جنوب: 13720000 کیلومتر مربع

5- اروپا: 10180000 کیلومتر مربع

6- استرالیا و اقیانوسیه: 9008500 کیلومتر مربع