در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 108 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 108 ریاضی چهارم

1- آب ظرف‌های سمت چپ را در ظرف سمت راست خالی می‌کنیم. با رنگ کردن، مقدار آب ظرف سمت راست را نشان دهید. برای این عمل خود یک جمع بنویسید.

image 310

0/7 = 0/2+0/5

2- مانند نمونه برای حرکت روی محو‌رهای زیر یک جمع بنویسید.

جواب فعالیت صفحه 108 ریاضی چهارم
جواب فعالیت صفحه 108 ریاضی چهارم

3- حاصل جمع‌های زیر را پیدا کنید و توضیح دهید که چگونه همه‌ی جمع‌ها را می‌توان به جمع عددهای یک رقمی تبدیل کرد.

7=3+4
70 = 7ده‌تایی =4 ده‌تایی -3 ده‌تایی = 30+40
700 = 7 صدتایی =4 صدتایی +3 صدتایی=  300+400
7000 = 7 هزارتایی = 4 هزار تایی +3 هزارتایی=  3000+4000
 0/7= 7 دهم = 4 دهم + 3 دهم  = 0/3+0/4

4- با توجّه به تساوی‌های بالا، حاصل جمع‌های زیر را بنویسید.

0/9 = 9 دهم = 7 دهم + 2 دهم = 0/2+0/7
0/9 = 9 دهم = 3 دهم + 6 دهم = 0/6+0/3
0/7 = 7 دهم = 5 دهم + 2 دهم = 0/2+0/5

5- در درس قبل یاد گرفتید که 1/3 یعنی 13 تا 0/1، با توجّه به آن، حاصل جمع‌های زیر را به دست آورید.

1/1 = 11 دهم = 4 دهم + 7 دهم =  0/7+0/4
1/4 = 14 دهم = 6 دهم + 8 دهم=  0/8+0/6
1/4 = 14 دهم = 9 دهم + 5 دهم = 0/5+0/9