در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 109 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 109 ریاضی سوم

1- حمید 6647 ریال در قلّک خود پول داشت. او 2325 ریال از پول‌هایش برداشت. حالا چقدر پول دارد؟


– چند سکّه‌ی 1 ریالی دارد؟ 2


– چند سکّه‌ی 10 ریالی دارد؟ 2


– چند سکّه‌ی 100 ریالی دارد؟


– چند سکّه‌ی 1000 ریالی دارد؟ 4

image 561

2- حمید 4322 ریال در قلّکش داشت. این هفته 1150 ریال از آن برداشت و خرج کرد. حالا چقدر پول دارد؟


– حمید چند سکّه‌ی 1 ریالی دارد؟ 1


– آیا می‌تواند از سکّه‌های 10 ریالی خود 5 تا بردارد؟ 


– اگر 1 سکّه‌ی 100 ریالی را با 10 سکّه‌ی 10 ریالی عوض کند، چند سکّه‌ی 10 ریالی خواهد داشت؟ 12


– حالا 5 تا از سکّه‌های 10 ریالی را بر می‌دارد؛ چند سکّه‌ی 10 ریالی می‌ماند؟ 7


– با توجّه به اینکه یک سکّه‌ی 100 ریالی را برای تعویض با سکّه‌های 10 ریالی داده است، چند سکّه‌ی 100 ریالی برایش می‌ماند؟ 1


– چند سکّه‌ی 1000 ریالی دارد؟ 1

image 560

3- با توجّه به شکل، تفریق را در جدول ارزش مکانی انجام دهید.

جواب فعالیت صفحه 109 ریاضی سوم
جواب فعالیت صفحه 109 ریاضی سوم

برچسب شده در: