در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 11 تاریخ یازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 11 تاریخ یازدهم انسانی

بررسی شواهد و مدارک

متن زیر از کتاب سیاست نامه ی خواجه نظام الملک توسی است. بعد از مطالعه دقیق آن به سوالات زیر پاسخ دهید.

اندر تعظیم داشتن فرمانهای عالی

نامه ها که از درگاه نویسند بسیارند و هرچه بسیار شد حرمتش برود. باید که تا مهمی نشود از مجلس عالی چیزی ننویسند و چون نویسند باید که حشمتش چنان باشد که کس را زهرهٔ آن نباشد که آن را از دست بنهد تا فرمان را پیش نبرد. اگر معلوم گردد که کسی به فرمان به چشم حقارت نگریسته است و اندر قیام کردن به سمع و طاعت، کاهلی کرده است او را مالش بلیغ دهند، اگر چه از نزدیکان بُوَد…». (سیاست نامه، ص 101.)

1- اطلاعات مندرج در این متن برای بازشناسی کدام حوزه از تاریخ سلجوقیان مفید است؟

تاریخ سیاسی اجتماعی

2- از دیدگاه شما چرا باید سیاست نامه را به عنوان یک منبع تاریخی قلمداد نماییم؟

زیرا یکی از افراد مهم حکومتی آن را بیان کرده و دقیقا نشان دهنده موقعیت سیاسی تاریخی حکومت ایران است.