در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 11 روانشناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 11 روانشناسی یازدهم

به نظر شما بین مسئله، فرضیه، قانون و نظریه علمی چه ارتباطی وجود دارد؟(1

به صورت گروهی بحث کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

(1 نظریه : عبارت است از الگو و قانون موثر در تجرید، تلخیص، ترکیب، تلفیق، طبقه بندی و تحلیل اطلاعات پژوهشی برای تکوین رشته های علمی یا حل مشکل معینی و یا نظریه حرف یک دسته قوانین یا روابط علت و معلولی است.
فرضیه : حدس بخردانه ای درباره رابطه دو یا چند متغیر است.
قانون : علمی یک اصل نظری است که از واقعیت های خاصی استنتاج شده و قابل اعمال به گروهی معین یا طبقه ای از پدیده هاست ، که به وسیله گزاره ای که مبین رابطه علیت مابین دو پدیده است ، بیان می شود .
مسئله بروز و بیان یک مشکل است.

چند نمونه از قوانین و باورهای علمی را که تاکنون شنیده اید، در کلاس به :اشتراک بگذارید، مانند

*پاداش دادن در مقابل یک رفتار، در تکرار آن رفتار مؤثر است.

** انگیزه بالا هنگام مطالعه، تأثیر مطلوبی در یادگیری دارد.

2) الف) قوانین نیوتون

ب) قانون جاذبه نیوتن

پ)قانون پایستگی انرژی