در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 11 ریاضی دوازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 11 ریاضی دوازدهم تجربی

هنگامی که غذا از یخچال بیرون آورده می‌شود، دمای آن با گذشت زمان افزایش می‌یابد و مقدار این دما با استفاده از تابع d(t) با ضابطهٔ زیر به‌دست می‌آید:

الف) هر کدام از مقادیر زیر را مانند نمونه به‌دست آورده و آنها را تفسیر کنید.

دمای غذایی که دو ساعت از یخچال بیرون مانده است، برابر 10 درجهٔ سانتی‌گراد است.

image 329

همچنین اگر یک مادهٔ غذایی را با دمای 2 درجهٔ سانتی‌گراد از یخچال بیرون آوریم، میزان افزایش تعداد باکتری‌ها با بالا رفتن دما با استفاده n(t) با ضابطهٔ زیر به‌دست می‌آید:

که در این تابع، d دمای مادهٔ غذایی پس از خروج از یخچال برحسب درجهٔ سانتی‌گراد است.

ب) هر کدام از مقادیر زیر را مانند نمونه به‌دست آورده و آنها را تفسیر کنید.

یعنی تعداد باکتری‌های موجود در یک مادهٔ غذایی، پس از خروج از یخچال با رسیدن به دمای 10 درجهٔ سانتی‌گراد به 1700 افزایش یافته است.

image 330

به‌طور کلی می‌توان گفت با استفاده از تابع d، با داشتن زمان، می‌توان دمای غذا و با استفاده از تابع n، با داشتن دمای غذا، می‌توان تعداد باکتری‌ها را به‌دست آورد، به‌عبارت دیگر:

image 328

از الف و ب می‌توان نتیجه گرفت: تعداد باکتری‌های موجود در یک مادهٔ غذایی که به میزان 2 ساعت از یخچال بیرون مانده است، برابر 1700 تاست.

پ) جدول زیر را کامل کنید و به کمک آن نمودار را تکمیل نمایید.

image 331
جواب فعالیت صفحه 11 ریاضی دوازدهم تجربی