در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 11 علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 11 علوم پنجم

این فعّالیت را همراه بزرگ‌ترها انجام دهید.

وسایل و موادّ لازم: 3 عدد تخم مرغ، ظرف، کره

1- یک تخم مرغ خام را در ظرفی کوچک بشکنید.

image 640

2- تخم مرغ دیگر را آب پز کنید. سپس آن را از وسط ببرید.

image 639

3- با تخم مرغ سوم نیمرو درست کنید.

جواب فعالیت صفحه 11 علوم پنجم

4- حالا رنگ، مزه، بو و شکل تخم مرغ‌ها را با هم مقایسه کنید. 

تخم‌مرغ اوّل شکلش تغییر کرده، تخم‌مرغ دوم رنگ، مزه و بویش تغییر کرده و تخم‌مرغ سوم هم رنگ، مزه و بویش تغییر کرده و هم شکلش عوض شده است.

برچسب شده در: