جواب فعالیت صفحه 11 فیزیک دهم


haladars مرداد 13, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه 11 فیزیک دهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 11 فیزیک دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 11 فیزیک دهم

خروار، من تبریز، سیر، مثقال، نخود و گندم از جمله یکاهای قدیمی ایرانی برای انداز‌‌ه‌گیری جرم است. این یکاها به صورت زیر به یکدیگر مرتبط‌‌اند: 
1 خروار = 100 من تبریز
1 من تبریز = 40 سیر = 640 مثقال
1 مثقال = 24 نخود = 96 گندم

با توجه به اینکه هر مثقال اندکی بیش از ۴/۶ گرم است، هرکدام از این یکاها را برحسب گرم و کیلوگرم بیان کنید.

جواب فعالیت صفحه 11 فیزیک دهم
جواب فعالیت صفحه 11 فیزیک دهم

سازگاری یکاها: هر کمیت فیزیکی را با نماد مشخصی نشان می‌دهیم. برای مثال اندازهٔ شتاب را با a و جرم را با m نشان می‌دهیم. همچنین برای بیان ارتباط بین کمیت‌های فیزیکی، از روابط و معادله‌ها استفاده می‌کنیم.

یکی از این رابطه‌های فیزیکی، قانون دوم نیوتون F = ma، است که در علوم سال نهم با آن آشنا شدید. هنگام استفاده از این رابطه و جایگذاری اندازهٔ هر کمیت در آن، باید به سازگاری یکاها در دو طرف رابطه توجه کنیم.

اگر بخواهیم حاصل دو طرف رابطه برحسب یکاهای SI بیان شود باید یکای کمیت های داده شده را نیز به یکاهای SI تبدیل کنیم. برای مثال، اگر جرم جسمی 325g 325 و شتاب آن 1/75m/s2 باشد، برای سازگاری یکاها در دو طرف معادله، باید یکای جرم جسم را به کیلوگرم تبدیل کنیم. در این صورت مقدار حاصل را می‌توان برحسب یکای نیوتون بیان کرد.


پیشوندهای یکاها: هرگاه در اندازه گیر‌ی‌ها با انداز‌ه‌های بسیار بزرگ‌تر یا بسیار کوچک‌تر از یکای اصلی آن کمیت مواجه شویم، از پیشوندهایی استفاده می‌کنیم که در جدول 1-6 فهرست شد‌ه‌اند.

هما‌ن‌طور که از ضرایب تبدیل جدول پیداست هر پیشوند، توان معینی از 10 را نشان می‌دهد که به صورت یک عامل ضرب به کار می‌رود (به بزرگ و کوچک بودن حروف نمادها توجه کنید). یعنی وقتی پیشوندی به یکایی افزوده می‌شود، آن یکا در ضریب مربوطه ضرب می‌شود، مثلاً یک میکرومتر (1um) که به آن میکرون نیز می‌گویند

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه