در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 11 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 11 مطالعات هشتم

9- متن مربوط به شرکت تعاونی را در این درس بخوانید و ویژگی ها فواید مادی و معنوی را که در یک شرکت تعاونی وجود دارد، فهرست کنید. برای مثال: داوطلبانه بودن…

برخورداری از کسب سود و منافع مشترک، حل مشکلات اقتصادی اعضا و ایجاد رفاه وزندگی بهتر اعضا، برخورداری از اجر معنوی و بذل و بخشش و نبودن فقر مادی و معنوی.

برچسب شده در: