در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 110 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 110 ریاضی دوم

1- در شکل زیر یک مورچه را می‌بینید که روی لبه‌ی خط‌کش ایستاده است.

image 465

اندازه‌ی طول این مورچه را با کامل کردن جمله‌های زیر مشخّص کنید.


– اندازه‌ی طول مورچه کمتر از 1 سانتی متر است یا اندازه‌ی طول مورچه بین 0 و 1 سانتی متر است.


– اندازه‌ی طول مورچه 6 میلی متر است یا 6 قسمت از 10 قسمت کوچک است.

جواب فعالیت صفحه 110 ریاضی دوم

2- حالا برای شکل زیر جمله‌ها را کامل کنید.


– اندازه‌ی طول پاک‌کن از 4 سانتی متر بیشتر و از 5 سانتی متر کمتر است.


– اندازه‌ی طول پاک‌کن 4 سانتی متر و 8 میلی متر است.


– اندازه‌ی طول پاک‌کن 4 سانتی متر و 8 قسمت از 10 قسمت کوچک است.

image 467

برچسب شده در: