در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 110 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 110 ریاضی هشتم

آزاده، نرگس و نسیم هنگام گردش علمی به یک آب گذر (کانال) به عرض 5 متر رسیدند. در طرف دیگر آب گذر دیواره‌ای به ارتفاع 3 متر وجود داشت. آنها می‌خواهند بدانند اگر پلی برای رفتن به طرف دیگر آب ساخته شود، طول آن چقدر خواهد بود؟

در ادامه، گفت‌ وگوی این سه دانش آموز را می‌خوانید که برای حل این مسئله صورت گرفته است. با دقت در این گفت وگو سعی کنید نظر هر دانش آموز را توضیح دهید.
آزاده: به نظر من این مسئله مانند آن است که یک مثلث قائم‌الزاویه به اضلاع 3 و 5 متر داشته باشیم و بخواهیم وتر آن را به دست آوریم.

اگر این دانش آموزان بخواهند به کمک روش بالا مقدار رادیکال 34 را تا دو رقم اعشار حساب کنند، چگونه باید این کار را انجام دهند؟

با توجه به جدول زیر پاسخ را به دست می‌آوریم:

5/895/885/875/865/855/845/835/825/81
34/6934/5734/4534/3334/2234/133/9833/8733/75
جواب فعالیت صفحه 110 ریاضی هشتم

برچسب شده در: