در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 110 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 110 مطالعات هشتم

2- کاربرگۀ شمارۀ (12) نقشۀ قاره آسیا را در کلاس کامل کنید.

                                 کاربرگۀ شمارۀ 12     نقشۀ قارۀ آسیا

1- روی نقشه، نام مکان های مورد نظر را بنویسید.

– نام اقیانوس های اطراف قاره آسیا

– نام دریاها و خلیج ها

– نام رشته کوهی که آسیا را از اروپا جدا می کند.

– نام فلات های بلند آسیا از مغرب به مشرق

– نام رشته کوه و بلندترین قله آسیا

– نام دو شبه جزیره وسیع آسیا

– دلتای بنگال

– رودهای مهم آسیا

image 5
جواب فعالیت صفحه 110 مطالعات هشتم

3- تحقیق کنید کشور فیلیپین از چند جزیره تشکیل شده است.

بیش از 7000 جزیره.

توضیح: مجموعه جزیرههای فیلیپین از شمار بسیار زیادی جزیره کوچک و بزرگ تشکیل شدهاست که بر روی هم 330هزار کیلومتر مربع وسعت دارند یعنی کمتر از یک پنجم خاک ایران. بیش از نیمی از خاک آن را جنگل فرا گرفتهاست. این جزایر که تعداد آنها به 7107جزیره میرسد عموماً در سه گروه بزرگ طبقه بندی می شوند. این سه مجمع الجزیره عبارتند از: لوزون، میندانائو، وویسایا.

دو جزیره لوزون و میندانائو مجموعاً ۶۶/۶درصدکل مساحت فیلیپین را شامل میشوند. از ۷۰۳۷ جزیره فیلیپین فقط 330جزیره مسکونی است و در این بین فقط یازده جزیره به صورت عمده جمعیت ساکنی دارد و فقط ۷۷۳، جزیره دارای نامی خاص هستند.

کشور فیلیپین بطور کلی در محاصره آبهای اقیانوس آرام و دریای چین جنوبی قرار دارد، وسیعترین دریاچه های آن عبارتند از: لاگونا در غرب جزیره لوزون و تاآل در مرکز آن دو دریاچه لانائو و دریاچه سوریاگو نیز در جزیره میندانائو است. بزرگترین رودهای این کشور شامل کاگایان و پاکساهان در جزیرههای لوزون و رودهای پالانگی و آگوسان در جزیره میندانائو جریان دارد. مرتفعترین قله آن کوه آپو به ارتفاع 2540 متر است. آب و هوای فیلیپین گرمسیری دریایی با رطوبت زیاد است و در طول سال همواره با طوفان و بارانهای موسمی روبرو هستند و به خاطره همین بارانهای سیل آسا تقریباً ۶۵۳این جزایر را جنگلهای سرسبز استوایی فرا گرفتهاست .دمای هوا بین 30 تا ۵۳ درجه متغیر است و رطوبت نیز از 606 تا ۶۲۳ هم می رسد. وقوع زمین لرزه در این جزایر پدیدهای معمولی به شمار می آید.