در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 111 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 111 علوم هفتم

الف) با توجه به اطلاعاتی که دارید، در شکل زیر، خوراکی‌هایی را که منبع پروتئین‌اند، مشخص کنید.

جواب فعالیت صفحه 105 علوم هفتم

مرغ، ماهی، گوشت قرمز، لبنیات، حبوبات، غلات و بادام زمینی.

ب) نتیجه را بنویسید.

پروتئین‌ها در بدن نقش ساختاری دارند. اما همه‌ٔ آنها توسط آمینواسیدها در بدن تولید نمی‌شوند بلکه آمینواسیدهای ضروری باید از طریق غذا وارد بدن شوند. این آمینواسیدها در غذاهای گیاهی و جانوری وجود دارند که باید با رعایت تنوع در برنامه‌ٔ غذایی نیاز بدن را به همه‌ٔ انواع آنها برطرف کنیم.

به عبارتی دیگر  منابع پروتئین مورد نیاز بدن، شامل غذاهای گیاهی و جانوری است، که هر کدام تعدادی از آمینواسیدها را دارد بنابر این برای به دست آوردن تمامی آمینو اسید های ضروری بدن باید انواع غذاهای پروتئین دار گیاهی و جانوری مصرف شود.

برچسب شده در: