در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 112 قرآن هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 112 قرآن هفتم

فعالیت اوّل

جدول زیر را با استفاده ازکلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

به پا دارید، بپردازید، رکوع کنید، سجده کنید، یاور، سرپرست

ردیفکلمهمعناردیفکلمهمعنا
1اِرکَعوارکوع کنید2اُسجُدواسجده کنید
3اِفعَلواانجام دهید4نِعمَچه خوب …. است
5اَقیموابه پا دارید6ءاتوابپردازید
7مَولٰیسرپرست8نَصیریاور

فعالیت دوم

این ترکیب‌ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1- اِرکَعوا وَ اسجُدوا: رکوع کنید و سجده کنید.

2- وَ اعبُدوا ربَّکُم: و بپرستید پروردگارتان را

3- وَ افعَلُوا الخَیرَ: و انجام دهید کار نیک

4- اَقیمُوا الصَّلوٰه: بر پا دارید نماز را

5- ءاتُوا الزَّکوٰهَ: زکات بپردازید

6- هُوَ مَولاکُم: او سرپرست شماست

7- فَنِعمَ المَولیٰ: پس چه خوب سرپرستی است

8- وَ نِعمَ النَّصیرُ: و چه خوب یاوری است

برچسب شده در: