در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 115 روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 115 روان شناسی یازدهم

الف) پدر زهرا مجبور است خود را به سرعت به یک شهر دوردست برساند. او با خود فکر می کند که با چه وسیلهای به آن شهر برسد. یکی از این وسایل قطار است، اما قطارها گاهی با تأخیر حرکت می کنند. استفاده از وسیله شخصی، گزینه دیگری است، اما به دلیل احتمال نقص فنی، وسیله شخصی اطمینان بخش نیست. گزینه دیگر استفاده از اتوبوس است، ولی اتوبوس ها خیلی کند حرکت می کنند. شهر مقصد فرودگاه ندارد. پدر زهرا چه باید بکند؟ او با چه چیزی (مسئله ای) روبه رو است؟

پدر زهرا با مسئله انتخاب وسیله مناسب و سریع برای مسافرت رو به رو است که به آن تصمیم گیری گفته می شود.

ب) آیا شما نیز با موضوعی مواجه شده اید که برای شما «مسئله» باشد؟ آن را در کلاس مطرح کرده، با کمک همکلاسی های خود ویژگی های مهمی که موجب شده آن موضوع به «مسئله ای» برای شما تبدیل شود را استخراج کنید.

سال گذشته محل آموزشگاه زبان من تغییر کرد و از منزل ما بسیار دور شد. طوری که رفت و آمد به آن جا موجب دیر رسیدن من به خانه و در نتیجه کمبود وقت برای رسیدگی به درس ها و کارهایم می شد. از طرفی نمی توانستم کلاس زبان را رها کنم و بسیار به آن علاقه مند بودم.