در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 116 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 116 ریاضی هفتم

در مدرسهٔ راهنمایی شهید مؤذن پور تعداد کتاب‌هایی که دانش آموزان امانت گرفته‌اند، بررسی شده و آمار و اطّلاعات زیر به دست آمده است. جدول داده‌ها را کامل کنید. با توجّه به کسر‌های با مخرج 10، نمودار دایره‌ای را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 116 ریاضی هفتم
جواب فعالیت صفحه 116 ریاضی هفتم

1- چگونه درصد مربوط به هر نوع کتاب را به دست می‌آورید؟

 مجموع کتاب‌ها را به دست آورده و با توجه به آن و اطلاعات داده شده در جدول درصد هر نوع را به دست می‌آوریم.

2- با توجّه به نمودار، دانش آموزان این مدرسه بیشتر به چه نوع کتابی علاقه دارند؟

علمی

3- اگر مسئول کتابخانه بخواهد کتاب‌های جدیدی برای مدرسه بخرد، باید به کدام نوع کتاب بیشتر توجّه کند؟ چرا؟ 

بایستی به کتابهای علمی توجه کند زیرا علاقمندان زیادی را به خود اختصاص داده اند.

4- اگر اطلّاعات دیگری از کتابخانهٔ این مدرسه داشتید، تفسیر و توصیف بهتری از نتیجهٔ نمودار بالا به دست می‌‌آوردید؟
بله؛ هر چه اطلاعات بیشتر باشد با دقت بیشتری میتوان نمودار را تکمیل کرد و از آن نتایج خوبی بدست می آمد.

برچسب شده در: