در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 116 قرآن هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 116 قرآن هفتم

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید.

مهربانان، خلق کردیم، رحم و مهربانی کن

ردیفکلمهمعناردیفکلمهمعنا
1خَلَقناخلق کردیم، آفریدیم2مَلِکفرمانروا
3کَریمارزشمند، گران‌قدر4اِغفِربیامرز
5اِرحَمرحم و مهربانی کن6راحِمینَمهربانان

فعالیت دوم

این ترکیب ها و جمله های قرآنی را معنا کنید.

1 خَلَقْنَاکُمْ:

آفریدیم شما را

2 الْمَلِکُ الْحَقُّ:

فرمانروای به حق است

3 رَبِّ اغْفِرْ:

پروردگارا! بیامرز

4 خَیْرُ الرَّاحِمِینَ:

بهترین مهربانان

برچسب شده در: