در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 12 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 12 مطالعات پنجم

1. موقعیت های زیر را بخوانید و بگویید در هر موقعیت چه کارهایی می توانیم انجام دهیم تا دیگری احساس بهتری پیدا کند.

الف) زنگ نقّاشی است و دوست شما بسته ی مدادرنگی بسیار با ارزشی را که دیشب خریده، گم کرده است.

می‌توانیم در پیدا کردن وسیله‌اش به او کمک کنیم و تنهایش نگذاریم.

ب) برادر کوچک شما از تاریکی می ترسد و گریه می کند.

می‌توانیم در کنار او باشیم تا احساس تنهایی نکند و او را قانع کنیم که تاریکی ترس ندارد.

پ) زنگ تفریح است و بچّه ها در حال خوردن خوراک یهایشان هستند. خوراکی یکی از هم کلاس یها قبل از اینکه شروع به خوردن کند، روی زمین می افتد و دیگر قابل خوردن نیست.

او را دلداری می‌دهیم که ناراحت نباشد و تغذیه و خوراکی خود را با او تقسیم می‌کنیم.

ت) یکی از هم کلاسی های شما در مسابقه ی ورزشی مقام اوّل را به دست آورده است.

به او تبریک می‌گوییم و برایش آرزوی موفقیت‌های بیشتر می‌کنیم و سعی می‌کنیم او را الگوی خود قرار دهیم