در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 121 دفاعی دهم همراه شما هستیم.

بررسی کنید چرا رسانه های بیگانه در موضوع بیماری حاصل از ویروس کرونا به جای تمرکز بر توصیه های بهداشتی بر تعداد درگذشتگان تأکید داشتند.

هدف، ایجاد رعب و وحشت در جامعه و بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و نظام جمهوری اسلامی

برچسب شده در: