در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 122 دفاعی دهم همراه شما هستیم.

بررسی نمایید خرید کالای تولید داخل چه تأثیری بر جهش تولید و شکوفایی اقتصاد کشور عزیزمان ایران دارد؟

خرید تولید کالای داخل باعث افزایش تولید کارخانه های داخلی می شود. این افزایش تولی دباعث افزایش به کارگیری نیروی کار، کاهش نرخ بیکاری، افزایش رونق اقتصادی، افزایش صادرات و ورود ارز به مملکت می شود.

برچسب شده در: