در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 122 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 122 ریاضی چهارم

1- در شکل‌های زیر، زاویه‌‌های راست را مانند نمونه مشخّص کنید.

جواب فعالیت صفحه 122 ریاضی چهارم

2- در کلاس، به اطراف خود نگاه کنید. در چه چیزهایی زاویه‌ی راست می‌بینید؟ آنها را نام ببرید و با دوستان خود گفت وگو کنید.


در کلاس در چیز‌هایی مانند چهارچوب در، نیمکت، تخته سیاه، پنجره، تابلوی عکس نقاشی و … زاویه‌ی عمود دیده می‌شود.

3- مانند نمونه‌ها، در صفحه‌های نقطه‌ای زیر با وصل کردن نقطه‌ها به هم، پاره خط‌هایی رسم کنید که همدیگر را قطع کنند.

image 412

4- شکل‌های خود را با شکل‌های دوستانتان در کلاس مقایسه کنید. سعی کنید شکل‌های متفاوت بسازید.

بر عهده شما


5- در هر یک از شکل‌هایی که درست کرده‌اید، با استفاده از گونیا زاویه‌‌های راست را پیدا کنید.

image 413