در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 126 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 126 ریاضی چهارم

1- هریک از شکل‌های زیر از چهار پاره خط درست شده است. شکل آخر را طوری رسم کنید که با بقیه متفاوت باشد.

جواب فعالیت صفحه 126 ریاضی چهارم

کدام شکل‌ها ضلع‌های موازیِ هم ندارند؟ شکل‌های شماره‌ی 6، 9 و 10


کدام شکل‌ها ضلع‌های موازیِ هم دارند؟ شکل‌های شماره‌ی 1، 2، 3، 4، 5، 7 و 8


کدام شکل، 4 ضلع دو به دو موازی دارد؟ شکل‌های شماره‌ی 1، 2، 4، 5 و 7

2- شکل‌هایی را که فقط دو ضلع موازی دارند، به رنگ آبی، شکل‌هایی را که ضلع‌های دو به دو موازی دارند به رنگ سبز و شکل‌هایی را که ضلع موازی ندارند به رنگ قرمز کنید.

image 441
image 440
image 444

3- در شکل‌های زیر دو ضلع موازی را رنگ کنید.


به این شکل ذوزنقه گفته می‌شود.

image 443

4- در شکل‌های زیر ضلع‌های موازی را دو به دو، هم رنگ کنید.


به این شکل‌ها متواز‌ی الاضلاع گفته می‌شود.

image 442

5- دو خطّ زیر، موازی‌اند.


یک ذوزنقه و یک متوازی الاضلاع روی آنها رسم کنید.

image 445