در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 126 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 126 علوم نهم

این باکتری ها را بر چه اساسی گروه بندی می کنید و براین اساس چه نام هایی به آنها می دهید؟

جواب فعالیت صفحه 126 علوم نهم

مارپیچی – میله ای – کروی

برچسب شده در: