در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 129 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 129 علوم هفتم

در جدول زیر مشخص کنید کدام ویژگی به سرخرگ و کدام به سیاهرگ مربوط است.

image 393

برچسب شده در: