در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 13مطالعات نهم همراه شما نهمی ها هستیم.

جواب فعالیت صفحه 13مطالعات نهم

جواب فعالیت صفحه 13مطالعات نهم
جواب فعالیت صفحه 13مطالعات نهم

۴. موقعیت سه شهر گرانادا، لیبرویل و کیپ تاون را با توجه به دایره روشنایی در اول تیرماه و اول دی ماه توضیح دهید؟

در تیرماه خورشید به مدار رأس السرطان عمومی تابدو طول روزها در آن طولانی و شب ها کوتاه است که شهر گرانادا در این موقعیت قرار گرفته درست در همین زمان در نیمکره جنوبی (کیپ تاون) کوتاه ترین روزها و طولانی ترین شب های سال مشاهده می شود بعداز گذشت ۶ ماه عکس این حالت در دو نیمکره رخ می دهد. شهر لیبرویل هم در تمام طول سال طول شب وروز یکسان است به دلیل قرار گرفتن در خط استوا.

 به مدار قطبی شمال و جنوب در تصویر (۱) توجه کنید. چرا در اول تیر ماه در ناحیه مدار قطبی شمال، طول یک روز ۲۴ ساعت و به عکس در مدار قطبی جنوب، طول یک شب ۲۴ ساعت است؟

چون خورشید به مدار رأس السرطان عمود می تابد از آن جا که در تابستان نیمکره شمالی کج شدگی محور زمین به سمت خورشید است. نیمکره شمالی کاملا به سمت خورشید خم می شود نور خورشید به طور دائم به قطب شمال می تابد و شش ماه غروب ندارد که در اصطلاح تابستان قطبی یا روز قطبی معروف است در این مدت قطب شمال در روشنایی روز و قطب جنوب در تاریکی قرار دارد پس از ۶ ماه که خورشید به مدار رأس الجدی عمود می تابد عکس حالت گفته شده رخ می دهد.

7. از مساوی بودن همیشگی طول روز و شب در منطقه استوا به چه نتیجه ای درباره فصول این منطقه می رسید؟

به دلیل تابش آفتاب به صورت عمود برمنطقه استوا تغییر فصل محسوسی در این منطقه رخ نمی دهد.

8. جهت تابش آفتاب به نقاط مختلف زمین یا فصول مختلف سال، چه تأثیری در کشاورزی یا معماری خانه ها می تواند داشته باشد؟

مناطق اطراف استوا که تابش آفتاب عمود است محصولات گرمسیری مانند کاکائو و قهوه کشت می شود برای معماری خانه ها از مصالحی استفاده می شود که گرما را کمتر عبور دهد.