در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 13 تاریخ یازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 13 تاریخ یازدهم انسانی

فکر کنیم و پاسخ دهیم

در درس اول آموختید که یک کارآگاه برای روشن شدن ابعاد یک جرم نیازمند شواهد و مدارکی است. به نظر شما آیا کارآگاه بعد از یافتن هر نوع مدرک و سندی آنها را به یکباره تأیید می کند یا آنها را دقیقا مورد آزمایش و بررسی قرار می دهد؟ مثال برخی از مدارک را به آزمایشگاه می فرستد، یا اثر انگشت را بررسی می کند و ده ها اقدام دیگر….

ــ به نظر شما تا چه میزان این اقدامات ضروری و با اهمیت است؟ بحث کنید.

خیر، یکی از وظایف کارها بررسی مدارک و تایید مدارک موثق و درست می باشد.

بسیار مهم است چون اثبات یک اتهام در گرو مدارک مستدل است و اگر در این زمینه کم کاری شود بی گناه گناهکار می شود و گناهکار آزاد می باشد.

تأمل و تبیین کنیم

فرض کنید خبری را در رسانهای و یا از زبان برخی افراد می شنوید یا می خوانید. این خبر ممکن است یک مسئلهٔ اقتصادی،  فرهنگی و یا موضوع دیگری باشد. آیا به محض شنیدن یا خواندن خبر، آن را می پذیرید و یا در پذیرفتن آن درنگ می کنید؟ چه کارهایی برای تشخیص درستی و نادرستی این خبر انجام می دهید؟ آنها را فهرست کنید.

خیر، نباید سریعا مورد پذیرش قرار گیرد و باید در این زمینه بررسی انجام داد و صحت خبر را مطمئن شویم از جمله کارهایی که به ما کمک می کند.

الف) آیا خبر با عقل و منطق جور در می آید.

ب) مقایسه با سایر منابع

ج) رجوع کردن به منابع دیگر خبری

د) پرسیدن از افراد مطلع