در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 130 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 130 ریاضی هشتم

1- الف) عقربه چرخندهٔ زیر را می‌چرخانیم. احتمال هریک از حالت‌های زیر را پیدا کنید و در جدول بنویسید.

جواب فعالیت صفحه 130 ریاضی هشتم

ب) حاصل جمع دو عدد هر سطر جدول را به دست آورید. چرا حاصل جمع‌ها با هم برابرند؟

زیرا برابر کل واحد است.


ج) احتمال رخ دادن یک پیشامد سه دهم است. احتمالِ رخ ندادن آن چقدر است؟ چرا؟

image 45

2- الف) هر یک از چرخنده‌های زیر را طوری رنگ کنید که احتمال ایستادن عقربه روی رنگ سفید برابر یک دوم باشد.

image 44

ب) بین این فعّالیت و تساوی کسرها چه ارتباطی وجود دارد؟

image 46

3- از یک کیسهٔ حاوی 50 مهره، مهره‌ای را به طور تصادفی بیرون می‌آوریم. احتمال سبز بودن مهره، است.
چند تا از مهره‌ها سبزند؟

image 43

برچسب شده در: