در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 132 علوم نهم همراه شما هستیم.

مشاهده ای برای نشان دادنِ حرکت آب در طول ساقه طراحی کنید.

مثلاً دانش آموز می تواند در یک ظرف آب رنگی بریزد و سپس ساقۀ کرفس را در آن قرار داده و بُرش طولی بزند تا حرکت آب را مشاهده کند.

برچسب شده در: