در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 134 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 134 علوم نهم

کاغذ آغشته به کبالت کلرید در برخورد با بخار آب، صورتی رنگ می شود. برای نشان دادن این واقعیت که «بخار آب از روزنه های برگ خارج می شود و در بعضی برگ ها تعداد روزنه ها در دو طرف برگ، یکسان نیست». آزمایشی طراحی کنید.

بهتر است از گیاهانی که ساقۀ مناسبی داشته و در گلدان و یا آب است استفاده شود.

برچسب شده در: