در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 136 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 136 ریاضی سوم

1- حاصل ضرب عددهای زیر را به کمک ماشین حساب پیدا کنید.

3×10=30

4×20=80

80×3=240

20×30=600

60×40=2400

80×200=16000

200×400=80000

300×20=3000

10×100=1000

2- بین تعداد صفرهای دو عدد و تعداد صفرهای حاصل ضرب چه رابطه‌ای وجود دارد؟ بنویسید.

مجموع صفرهای دو عددی که در هم ضرب می‌شوند حاصل ضرب صفر دیده می‌شود.

3- به کمک رابطه‌ای که کشف کردید، توضیح دهید که چگونه می‌توانید حاصل ضرب‌ها را بدون ماشین حساب به دست آورید؟

رقم‌های غیر صفر را در هم ضرب می‌کنیم. سپس به تعداد صفرهای دو عدد صفر می‌گذاریم.

4- با توجّه به توضیح قسمت بالا، حاصل ضرب‌ها را پیدا کنید.

4×60=240

20×40=800

800×30=24000

درستی پاسخ‌های خود را با ماشین حساب بررسی کنید.


اگر جواب‌های شما نادرست باشند، باید دوباره در مورد سؤال 2 و 3 فکر کنید.

برچسب شده در: