در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 136 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 136 علوم نهم

در یک فعالیت گروهی، گزارشی درباره موارد زیر تهیه کنید و به صورت تصویری در کلاس ارائه دهید.

الف) مقایسه مخروط نر و ماده در گیاه کاج

مخروط نر کاج: در فصل بهار تعداد زیادی گردۀ زرد رنگ می دهد که با جریان هوا جابجا می شود تعداد آن در جنگل های کاج آنقدر زیاد است که به آن باران گوگردی می گویند )شبیه گوگرد است( مخروط ماده کاج: درون بخش های مخروطی شکل قرار دارد – مخروط های ماده کاج بزرگتر از نر هستند. ابتدا سبز و سپس قهوه ای رنگ می شوند.

نکته: مخروط همان برگ تغییر شکل یافته اند.

ب) مقایسه کاج و سرو

هر دو درخت همیشه سبز هستند – هر دو مخروط نر و ماده دارند – هر دو جزء بازدانگان هستند – گل ندارند اما دانه تولید می کنند – برگ های آنها با هم متفاوت است – کاج برگ سوزنی ولی سرو برگ فلسی دارد- میوه کاج مخروطی ولی میوه سرو گرد است – در سرو مخروط نر کوچکتر است.

برچسب شده در: