در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 137 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 137 ریاضی ششم

هر یک از ابزارهای اندازه گیری تا حدّی می‌توانند مقدار دقیق چیزی را که اندازه می‌گیرند نشان دهند. برای مثال دقّت خط کشی که فقط واحد سانتی متر دارد یک سانتی متر است. امّا دقّت خط کشی که واحد میلی متر را نیز دارد یک میلی متر است.

اگر شما بخواهید جرمتان را اندازه بگیرید، روی وزنه معمولاً نشانه‌های کیلوگرم را می‌خوانید و اگر عقربه‌ی شمارش مثلاً کمی بیشتر از 63 باشد آن را به جای مثلاً 63/4، 63 کیلوگرم می‌خوانید. پس جرم شما تقریب زده می‌شود و به صورت یک مقدار تقریبی بیان می‌شود. امّا اختلاف این مقدار تقریبی با مقدار واقعی کمتر از 1 (کیلوگرم) است. می‌گوییم ترازو جرم اشخاص و اشیا را با تقریب کمتر از 1 کیلوگرم نشان می‌دهد.


حال اگر بخواهیم جرم یک بسته زعفران را حساب کنیم، این کار را با کدام یک از ترازوهای زیر انجام می‌دهیم؟

– ترازویی که جرم اشخاص را اندازه می‌گیرد.
– ترازوی خواربارفروشی که جرم اجسام تا 10 کیلوگرم را نشان می‌دهد.
– ترازویی که جرم‌های تا حدّاکثر 100 گرم را نشان می‌دهد و دقّت آن تا 0/1 گرم است. ×

برای هر نوع اندازه گیری، با توجّه به موضوع و اهمّیت آن از ابزار مناسب استفاده می‌کنیم تا تقریب مورد نظر حاصل شود.

مانند نمونه در مثال‌های زیر میزان تقریب را پیشنهاد کنید؛
– اندازه گیری جرم یک انسان ← با تقریب کمتر از 1 کیلوگرم

– اندازه گیری تب یک کودک بیمار ← با تقریب کمتر از یک درجه

– اندازه گیری جرم یک قطعه‌ی فلزّی گرانبها ← با تقریب کمتر از 0/1 یا 0/01 گرم یا حتی 1 گرم

برچسب شده در: