جواب فعالیت صفحه ۱۳۸ ریاضی نهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۳۸ ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۸ ریاضی نهم

۱- در شکل زیر، هرم منتظم با قاعدهٔ مربع، رسم شده که وجه‌های جانبی آن همگی مثلث‌هایی متساوی الساقین و طول ساق‌های آنها ۱۰cm و M وسط BC است.

image 216

الف) پاره خط OM در مثلث OBC چه خواصی دارد؟
هم ارتفاع و هم میانه و هم نیسماز و هم عمود منصف در مثلث‌های OBC می‌باشند

ب) مثلث OBM چه نوع مثلثی است؟ قائم‌الزاویه

ج) اگر طول ضلع قاعده، ۱۲cm باشد، به کمک قضیهٔ فیثاغورس در مثلث OBM طول OM را حساب کنید.

image 217

د) مثلث OMH چه نوع مثلثی است؟ طول MH چقدر است؟
قائم‌الزاویه – طول MH برابر است با نصف ضلع مربع (قاعده) یعنی ۶           MH=6

ه) به کمک قضیهٔ فیثاغورس در مثلث OMH، طول OH را به دست آورید.

image 218

و) حجم هرم OABCD را به دست آورید.

image 219

۲- هرم منتظمی را در نظر بگیرید که قاعدهٔ آن یک چند ضلعی منتظم باشد. مانند مربع، پنج ضلعی منتظم، شش ضلعی منتظم و … .

image 220

حال تعداد ضلع‌های این چندضلعی را بیشتر و بیشتر کنید؛ چند ضلعی فوق به چه شکلی نزدیک می‌شود؟ هرم به چه شکلی نزدیک می‌شود؟ دایره – مخروط

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه