در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 138 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 138 ریاضی هشتم

1- پنج نقطه پیدا کنید که فاصلهٔ هر کدام از نقطهٔ O ، دو (2) سانتی‌متر باشد.

اگر این نقطه‌ها را بیشتر و بیشتر کنیم، چه شکلی ایجاد می‌شود؟ دایره

image 557

2- دو خطِ متمایز در صفحه، یا موازی‌اند یا متقاطع؛ یعنی یا نقطهٔ مشترکی ندارند یا در یک نقطه، یکدیگر را قطع می‌کنند.

image 559

حالا سه وضعیت مختلف یک خط و یک دایره را رسم کنید و در هر حالت، مشخص کنید که خط و دایره چند نقطهٔ مشترک دارند.
هیچ نقطه مشترک

image 558

1 نقطه مشترک

image 561

2 نقطه مشترک

image 560

در حالتی که خط و دایره تنها یک نقطۀ مشترک دارند، می‌گوییم خط بر دایره مماس است.

3- فاصلهٔ یک نقطه از یک خط، طول کوتاه‌ترین پاره خطی است که آن نقطه را به خط وصل می‌کند. خط d بر دایرهٔ c به مرکز O و شعاع r مماس است.

image 556

کدام پاره خط فاصلهٔ مرکز دایره از خط d را نشان می‌دهد؟ OD

اندازهٔ این پاره خط را با r مقایسه کنید.

r شعاع دایره است         OD = r

4- در هر یک از شکل های زیر، دایره ای به شعاع r رسم کرده‌ایم. فاصلهٔ مرکز دایره از خط d را OH بنامید و بدون اندازه‌گیری، رابطه‌های زیر را با علامت < ، = یا > کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 138 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه 138 ریاضی هشتم

برچسب شده در: