در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 139 دفاعی دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 139 دفاعی دهم

اگر شما در چنین موقعیتی قرار می گرفتید، چه واکنشی از خود نشان می دادید؟

جواب فعالیت صفحه 139 دفاعی دهم
جواب فعالیت صفحه 139 دفاعی دهم

بعد از بحث و گفت وگو با همکلاسی هایتان اقدامات ایمنی و پیشگیرانه را به ترتیب اهمیت برای این حادثه بنویسید.

از اقدامات پیشگیرانه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

*  از ساختن خانه در بسترهای سیل خیز و حریم رودخانه بپرهیزید؛

*  از چادر‌ زدن و توقف خودرو در منطقه سیلخیز یا در مسیر رودخانه، جداً خودداری نمایید.

*  به هنگام جاری شدن سیل حتما به مناطق بالا دست رفته و آرامش خود را حفظ کنیم.

برچسب شده در: