در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 14ریاضی و امار دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 14ریاضی و امار دوازدهم

فضای نمونهٔ هر یک از آزمایش‌های تصادفی زیر را بنویسید.

1) پرتاب دو سکه باهم.

image 64

2) پرتاب سه سکه با هم (پرتاب یک سکه سه بار)

image 65

3) پرتاب یک تاس و یک سکه باهم.

image 66