در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 14 تاریخ یازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 14 تاریخ یازدهم انسانی

بررسی شواهد و مدارک

این متن از کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر اثر علی بن حسین مسعودی، مورخ بزرگ قرن چهارم است. آن را بخوانید و به سؤالات زیر پاسخ دهید. «خاطر ما به سفر و بادیه پیمایی، به دریا و خشکی مشغول بود که بدایع ملل را به مشاهده دریابیم و ویژگی های سرزمین را از طریق مشاهده و رؤیت توانستیم ببینیم. چنان که دیار سند و زنگ و… چین و… را درنور دیدیم و شرق و غرب را پیمودیم. گاهی به اقصای خراسان و زمانی در قلب ارمنستان و آذربایجان و ارّان و… بودیم. روزگاری به عراق و زمانی به شام بودیم که سیر من در آفاق و سرزمین ها چون سیر خورشید در مراحل اشراق بود.«

در جای دیگر مینویسد: «و آن که در وطن خویش بماند و به اطلاعاتی که از سرزمین خود گرفته قناعت کند با کسی که عمر خود را به جهانگردی و سفر گذرانیده و دقایق و نفایس اخبار را از دست اول گرفته، برابر نتواند بود« (مروجالذهب، ج1، ص 2ـ4)

1- با تأمل در متن بگویید به نظر شما مشاهده ی مستقیم سرزمین ها و دریافت اخبار از سرچشمه های اصلی آن در تاریخ نگاری چه اهمیتی دارد؟

بسیار مهم می باشد چون برای مورخان دست اول بودن خبر یعنی مشاهده کردن راوی برایشان بسیار جایز اهمیت است.

2- درباره ی مضمون پاراگراف دوم با هم گفت و گو کنید و دلایل خود را در تأیید یا رد نظر نویسنده متن بیان نمایید.

به نظر من این عبارت درست است. کسی که به دنبال علم و دانش به کشورهای مختلف سفر کند و از آن ها چیز های جدیدی بیاموزد، انسان موفقی خواهد بود.