در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 14 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 14 ریاضی هفتم

1- متحرکی از نقطهٔ (آ) روی محیط دایره حرکت می‌کند تا به نقطهٔ (ب) برسد و زاویهٔ (آ م ب) را بسازد. وقتی متحرک روی نقطهٔ (آ) است اندازهٔ زاویه صفر است. اندازهٔ هریک از زاویه‌های زیر را با توجه به جهت‌های مثبت و منفی مشخص شده با یک عدد علامت‌دار نشان دهید.

جواب فعالیت صفحه 14 ریاضی هفتم
جواب فعالیت صفحه 14 ریاضی هفتم

2- در سال گذشته با نمایش عددهای صحیح روی محور آشنا شدید و آموختید که قرینهٔ هر عدد منفی عددی مثبت و قرینهٔ هر عدد مثبت عددی منفی است. قرینهٔ صفر هم خود صفر است. برای نمایش قرینهٔ هر عدد از نماد (-) در سمت چپ آن عدد استفاده می‌کنیم. با کمک محور، مانند نمونه تساوی‌ها را کامل کنید.

image 144
جواب فعالیت صفحه 14 ریاضی هفتم

−(+3)=−3−(+3)=−3 قرینهٔ (3+)

−(+5)=−5−(+5)=−5 =قرینهٔ (5+)

−(+7)=−7−(+7)=−7 =قرینهٔ (7+)

−(−4)=+4−(−4)=+4= قرینهٔ (4-)

−(−5)=+5−(−5)=+5 =قرینهٔ (5-)

−(−8)=+8−(−8)=+8 =قرینهٔ (8-)

3- مانند نمونه و به کمک محور بالا تساوی‌ها را کامل کنید.

−(−(+5))=+5−(−(+5))=+5 قرینهٔ قرینهٔ (5+)

−(−(+7))=+7−(−(+7))=+7 قرینهٔ قرینهٔ (7+)

−(−(−6))=−6−(−(−6))=−6 قرینهٔ قرینهٔ (6-)

−(−(−7))=−7−(−(−7))=−7 قرینهٔ قرینهٔ (7-)

از تساوی‌های بالا چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ قرینهٔ قرینه هر عددی برابر خود آن عدد است

گام به گام سایر صفحات درس معرفی عدد های علامت دار

برچسب شده در: