جواب فعالیت صفحه ۱۴ ریاضی هفتم


haladars مهر 6, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۱۴ ریاضی هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 14 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 14 ریاضی هفتم

1- متحرکی از نقطهٔ (آ) روی محیط دایره حرکت می‌کند تا به نقطهٔ (ب) برسد و زاویهٔ (آ م ب) را بسازد. وقتی متحرک روی نقطهٔ (آ) است اندازهٔ زاویه صفر است. اندازهٔ هریک از زاویه‌های زیر را با توجه به جهت‌های مثبت و منفی مشخص شده با یک عدد علامت‌دار نشان دهید.

جواب فعالیت صفحه 14 ریاضی هفتم
جواب فعالیت صفحه 14 ریاضی هفتم

2- در سال گذشته با نمایش عددهای صحیح روی محور آشنا شدید و آموختید که قرینهٔ هر عدد منفی عددی مثبت و قرینهٔ هر عدد مثبت عددی منفی است. قرینهٔ صفر هم خود صفر است. برای نمایش قرینهٔ هر عدد از نماد (-) در سمت چپ آن عدد استفاده می‌کنیم. با کمک محور، مانند نمونه تساوی‌ها را کامل کنید.

image 144
جواب فعالیت صفحه 14 ریاضی هفتم

−(+3)=−3−(+3)=−3 قرینهٔ (3+)

−(+5)=−5−(+5)=−5 =قرینهٔ (5+)

−(+7)=−7−(+7)=−7 =قرینهٔ (7+)

−(−4)=+4−(−4)=+4= قرینهٔ (4-)

−(−5)=+5−(−5)=+5 =قرینهٔ (5-)

−(−8)=+8−(−8)=+8 =قرینهٔ (8-)

3- مانند نمونه و به کمک محور بالا تساوی‌ها را کامل کنید.

−(−(+5))=+5−(−(+5))=+5 قرینهٔ قرینهٔ (5+)

−(−(+7))=+7−(−(+7))=+7 قرینهٔ قرینهٔ (7+)

−(−(−6))=−6−(−(−6))=−6 قرینهٔ قرینهٔ (6-)

−(−(−7))=−7−(−(−7))=−7 قرینهٔ قرینهٔ (7-)

از تساوی‌های بالا چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ قرینهٔ قرینه هر عددی برابر خود آن عدد است

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه