در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 140 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 140 علوم نهم

نمودار زیر اثر کربن دی اکسید را بر میزان فتوسنتز در بسیاری از گیاهان نشان می دهد. این نمودار را تفسیر کنید.

جواب فعالیت صفحه 140 علوم نهم

در ابتدا افزایش مقدار CO2 با افزایش مقدار فتوسنتز همراه است اما پس از مدتی ظرفیت گیاه اشباع می شود بنابراین با وجود افزایش CO2 مقدار فتوسنتز ثابت باقی می ماند

در فعالیتی گروهی درباره نمونه هایی از گیاهانی که در محل زندگی شما وجود دارند، گزارش تصویری همراه با متن کوتاه تهیه و ارائه کنید.در تهیه گزارش به این موارد توجه کنید: نوع و نام محلی گیاه، ویژگی های ظاهری، شرایطی که گیاه در آن رشد می کند، نقشی که در زندگی مردم محلی دارد و نیز باورهای مردم درباره آنها.

این فعالیت بر عهده دانش آموزان می باشد، هدف این است که دانش آموزان با پوشش گیاهی منطقه ای که در آن زندگی می کنند آشنا شوند.

برچسب شده در: