در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 142 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

شکل را کامل کنید. سپس حاصل ضرب هر بخش را در قسمت مربوط بنویسید.

جواب فعالیت صفحه 142 ریاضی سوم

برچسب شده در: