در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 142 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 142 ریاضی هشتم

1- ساعت‌های روبه‌رو چه زمانی را نشان می‌دهند؟ 10:10
پنج دقیقه بعد، هر یک از ساعت‌ها چه زمانی را نشان می‌دهد؟ 10:15
در این مدت، عقربهٔ دقیقه شمار چند درجه حرکت کرده است؟

image 596

در هریک از ساعت‌ها مسیر حرکت عقربهٔ دقیقه شمار را رنگ کنید. نوک کدام عقربه مسیر طولانی‌تری را طی کرده است؟ عقربه ساعت دیواری

2- الف) دو نقطهٔ A و B دایره را به دو کمان تقسیم کرده‌اند.
کمان کوچک‌تر را با AB نمایش می‌دهیم و آن را کمانِ AB می‌نامیم.

آیا ممکن است دو نقطه، دایره را به دو کمان مساوی تقسیم کنند؟ توضیح دهید.
بله، وقتی که دو نقطه در دو سر قطر انتخاب شوند.

ب) مرکز دایره را به دو سر کمان وصل کنید.

image 595

زاویهٔ AOB زاویهٔ مرکزیِ رو به رو به کمان AB نامیده می‌شود.
کمان AB نیز روبه‌رو به زاویهٔ مرکزیِ AOB است.

3- شکل زیر به شش قسمت مساوی تقسیم شده است.

image 597

جواب 4و 5:

جواب فعالیت صفحه 142 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه 142 ریاضی هشتم

برچسب شده در: