در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 143 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 143 علوم نهم

با توجه به آنچه درباره اسفنج آموختید، طرح ساده ای از بدن اسفنج را رسم کنید و با توجه به آن چگونگی تغذیه و تنفس و دفع مواد زائد آن را توضیح دهید.

یکی از ساده ترین اسفنج ها سیفا نام دارد که ساختار آن بصورت زیر است:

جواب فعالیت صفحه 143 علوم نهم

برچسب شده در: