در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 145 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 145 ریاضی سوم

1- 17 شاخه گل داریم. می‌خواهیم با هر 4 شاخه‌ی آن‌ها یک دسته گل درست کنیم.
– چند دسته گل درست می شود؟
4
– چند شاخه گل باقی می‌ماند؟ 1


– با رسم شکل توضیح دهید.

image 540

2- 17 شاخه گل داریم. می‌خواهیم آن ها را به طور مساوی در 4 گلدان تقسیم کنیم. شما گل‌ها را یکی یکی در گلدان‌ها بکشید. این کار را ادامه دهید تا همه‌ی گل‌ها به تعداد مساوی در گلدان‌ها قرار گیرند.


– در هر گلدان چند گل قرار می‌گیرد؟
4
– چند گل باقی می‌ماند؟ 1

برای حل کردن مسئله‌ی بالا می‌توانیم از نماد  استفاده کنیم و پاسخ را به صورت زیر بنویسیم: 

جواب فعالیت صفحه 145 ریاضی سوم
جواب فعالیت صفحه 145 ریاضی سوم

برچسب شده در: