در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 149 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 149 علوم نهم

مرکب، ساده، شاخک ها، شش عدد پا، دو جفت بال، قطعات بدن به ویژه شکم، سورا خهای تنفسی در ناحیه شکم و اندا مهای تولید مثلی را ببینید.اگر نمونه شما زنده است، می توانید آن را در طبیعت رها کنید؛ ولی اگر زنده نیست؛ روی آن الکل بریزید و در یک ظرف سربسته، نگهداری کنید.

جواب فعالیت صفحه 149 علوم نهم

چند توضیح در مورد ملخ ها

– ملخ ها 88 بند دارند

– ملخ نر در انتهای خود 3 شاخه (زائده) ولی ملخ ماده عقب آن 4 شاخه است

– همۀ آنها دارای 3 بخش اصلی سر، سینه، شکم هستند

– بند اول شکم پرده ای بنام تیمپانوم (پرده صماخ) دارد که تولید ارتعاشات را بر عهده دارد

– بند آخر اندام تولید مثلی است.

برچسب شده در: