در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 15 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 15 ریاضی هشتم

سوال 1:

image 259

چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ حاصل‌ضرب هر عدد در معکوس خودش برابر یک است.

2- همان طورکه می دانید، تقسیم را می‌توانیم به ضرب تبدیل کنیم؛ پس، مانند نمونه ابتدا علامت حاصل تقسیم را بگذارید و سپس آن را به ضرب دو عدد تبدیل کنید.

image 260

3- جاهای خالی را با کسر مناسب پر کنید.

جواب فعالیت صفحه 15 ریاضی هشتم

گام به گام سایر صفحات درس ضرب و تقسیم عدد های گویا

برچسب شده در: