در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 158 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 158 علوم نهم

چند نوع مختلف پر را به کلاس بیاورید. از هر پر، قطعه کوچکی را جدا کنید و در زیر میکروسکوپ، مشاهده کنید. ساختمان انواع پر را با هم مقایسه کنید.

کدام نوع از پرها، استحکام بیشتری دارند؟ چرا؟

قسمت اول) شاه پرها: دارای یک شاخۀ اصلی که در پایین توخالی و بالا توپُر است و قسمت تو پُر دارای شاخه های فرعی است.

پوش پر: دارای یک محور و یک ساقه اند و تمام بدن را فرا می گیرند.

کرک پر: نرم و ریز بوده و در زیر پوش پرها مخفی اند – مستقیماً به پوست چسبیده اند.

قسمت دوم) شاه پرها: زیرا نقش مهمی در پرواز برای صعود و سقوط دارند و پرهای بلندی محسوب می شوند.

قسمت سوم) شاه پر: در بال برای پرواز و در دم برای تغییر ارتفاع – پوش پرها: پوشش سطح بدن را انجام می دهند – همچنین ایجاد انحنا در محل هایی مانند روی سر، جلوی چینه دان و جلوی بال (برای کاهش اصطکاک)

درباره نقشی که هر نوع از پرها در پرندگان دارند، گفت و گو و نتیجه را در کلاس، ارائه کنید.

کرک پرها: نقش عایق بدن را دارند.

برچسب شده در: