در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 16 روانشناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 16 روانشناسی یازدهم

1- در گروه های دونفره به این دو جمله توجه کنید و بگویید کدام، توصیف و کدام، تبیین است؟ چرا؟
حافظه یعنی قدرت یادآوری و بازشناسی خاطرات گذشته.
تکرار به موقع خاطرات موجب تحکیم حافظه می شود.

1- جمله اول توصیف است – زیرا رابطه علت و معلولی (تبیین) برقرار نمی شود و فقط حافظه را توصیف می کند.
جمله دوم تبیین است – زیرا بین متغیرها رابطه علت و معلولی وجود دارد چون برای تحیم حافظه، راهکار نشان می دهد.

2- به مثال های زیر توجه کنید و بگویید تبیین کدامیک آسان تر است؟ چرا؟
گرما باعث انبساط فلز می شود.
امید به آینده، انگیزه پیشرفت را افزایش می دهد.

2- جمله اول – زیرا در این جمله می توان رابطه علت و معلولی (تبیین) بین گرمای هوا و انبساط فلزات برقرار نمود. این جمله به دلیل این که حوزه علم تجربی قرار دارد، تبیین آن آسان تر است.